วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ชีววิทยาคืออะไร

          ชีววิทยา เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิตต่างๆ อย่างมีเหตุผล  มีชื่อเรียกตรงกับ ภาษาอังกฤษว่า Biology  โดยมีความหมายคือ bios หมายถึง สิ่งมีชีวิต และlogos หมายถึง ความคิดอย่างมีเหตุมีผล ดังนั้นชีววิทยาจึงมีความหมายโดยรวมว่า เป็นวิชาที่ทำการศึกษาสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้า อย่างมีเหตุมีผล โดยเป็นการศึกษาจะครอบคลุม ทุกแง่ทุกมุมของสิ่งมีชีวิตโดยละเอียด และสิ่งมีชีวิตที่เราพูดถึงในที่นี้คือ คน และ สัตว์ต่างที่มีจำนวนมาก หลากหลายชนิด พืช ต้นไม้ ดอกไม้  โดยจะใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยในการศึกษา เพราะการศึกษาในทางชีววิทยา จะเป็นการศึกษาที่ลึก เข้าไปถึง การต้องจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ โดยต้องใช้ข้อมูลหลายอย่างในการจำแนก ,การศึกษาถึงระดับโมเลกุล องค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตอีกด้วย นอกจากนี้วิชาชีววิทยายังมีสาขาวิชาแยกย่อย ต่างๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการศึกษาเน้นเฉพาะเรื่อง เนื่องจากแต่ละเรื่องมีกระบวนการศึกษาที่ค่อนข้างซับซ้อน หลายขั้นตอน ซึ่งการแยกวิชาชีววิทยาเป็นแขนงต่างๆ จึงทำให้เป็นการง่ายต่อการศึกษาวิชาชีววิทยาเป็นอย่างมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น